Bahse Asli

3 years ago 761K 24K
\"ورس یک\"
تنها دلیل واسه شکستن هنجارها رنجان
از تجاوز و دزدی تا حمل قمه زنجان
مسئله کمبود تو اوج ثروته که همه دوست دارن برگردن قبل دهه پنجاه
جهل، همه ما رو برده تا
قهقهرا که شدیم یه مشت خودخور و خودستا
میگی کار کار سرمایه دار و سلطه خواه ست
بگو پس چرا میرن سر و مر و گنده راه؟
بگو ما چگونه ما شدیم؟ تقصیر کیه
که هر کسی میره خوشی رو تو مستی ببینه
ریشه خیلی مشکلات تو پول و نقدينگيه
پوله و حرفش ها! مرد دیگه چیه؟
بعد بیست و سه سال یه نگاه به خودم که میکنم می بینم که زندگیم نشد اون چیزی که میخواستم
یک خودم مقصرم، دو یک سری عوضي که با سو استفاده میرسن به چیزی که میخوان
پولداراشون با وعده کلاه سرت میکنن
گنده هاشون لباس رنگيا رو تنت میکنن
چوب میکنن ماتحتت مترسکت میکنن
و نمی فهمی چون با رسانه شون خرت میکنن
این چیزها هست و میدونم تو هم خوب میدونی که دور و برت این روزها چیا در جريانه
فقط نمی دونم چطور سیگار آرومت میکنه!مگه ميفهمه که چقدر دلت حسرت داره؟
میدونم که لپ حرفو با یه اشاره می گیری
هر چند مثل سنگ انگار سهمت از اراده چیزی نی
این جهان به قدر کافی از ستم و ظلم پره
بگو تو چجوری یه گوشه به نظاره می شینی؟!!

\" ورس دو\"
وقتي به این فکر میکنم که پدرم کنج خونه است، کل وجودم دچار التهاب میشه
یهو جلو چشمم میاد چندتا کیسه گونی پول؛ که چطور همه شون به اسم اختلاس میره!
میگم لامذهب اینجا همه چی به پوله بنده
این پايينا که بیای می بینی یه خورده سخته
خب همه به هم میگن نوک قله ببینیمت!
ولی اون بالا یکی به ریشمون می خنده
سخته وقتی مادرت هم سر کار بره
تا که دو روز دیگه بی پولیه نشه فاجعه
سخته بدونی وضع خيليا بدتر از توعه
یعنی فقر خالص تو کف جامعه
اون هم تو جامعه ای که پر طبقه است؛ مده در عوض به مادیات بنازی الان مهم فرم بدنه است
واس شاعر کارگری که مخش پر مساله اس
این چیزها میشه تو مخی تومخ توموره علنا که داغه...
دلش میخواد یه جا بره که
نباشه هیشکی؛ شب تا صبح بباره چشش
گاهی از خودش ميپرسه چرا ادامه بده وقتی که بحث اصلی اسکناس و تراول چکه؟
واسه کی ستاره بشه؟
تو دل آسمونی که تو حتی یه بار هم نخورده نگاهت بهش؛ تويي که این روزها شده پر الهه دلت
اما میدونی باز هم یه چی ته دلش میگه وايستا خب نمی ذاره بیشتر از این مردد شه
تو همیشه ظاهر قضیه رو دیدی ولی باور کن این دل پر از درده...


\" ورس سه\"
من دو تا گوش میخواستم ازت با یه جو معرفت که ظاهرا این دو مورد هیچ ربطی به تو نداره
تو فکر میکنی میخونم که واست دست بزنی؟ نه! باور من نیازی به تایید تو نداره
تنها چیزی که واسه من حائز اهمیته این وسط اینه که به گا نره ارزشها
اما واسه تو نه؛ تو که خودت هم می دونی اینقدر سبکی که ميبرتت باد مثل پر کاه!
بگو دادی سر نخ باورو دست کی که می کشتت یه جا دور از راه؟ نرو لب تیغ دادا!
دیگه میفهمي که چي خوبه چي بد؛ اینطوری پیش بري میفهمي که جا تر و بچه نیست دادا...
وقتی روحتو به بند کشيدنش
وقتی همه میخوان دایره رو هرم ببيننش
وقتی تو جایی نفس می کشیم که جرم حق طلبی بدتر از اینه که با صد کیلو کرک بگیرنت...
تنها توقعم از توعه تو طرفم حسابمي هرچند ادعایی نیست؛ خودم اول راهم
اما کاش میشد بفهمی که من هم آدمم؛ بفهمی من هم مثل توام کلی دغدغه دارم
و با این حال تنفر از بردگيمو جار می زنم
شده کل عمرو درگیر این مساله باشم
و تو یه طوری مات و مبهوت و بی رمق نشستی
که انگار داری زندگيتو ترس از ادامه اش
و نمی دونم چرا اینطوری شدي!!
شاید کار سحره رفیق...
خدا رو تو باورت بیار؛ میفهمي چي میگم؟
امیدوارم یه روزی بهش برسی...

\"کورس\"
چیزی که زيرشي زوره، چون بحث اصلی پوله ،تو
نداريش پس نمی رسی به آرزوت! اینو یاد دادن بهت تا که بشاشن تو روحت...
بیخیالی خوبه؟ نه...
لم دادی تو خونه! اه...
پاشو وايستا خب بده فاک بهش اگه فکر میکنی پول مایه حسرتمونه
#انس_دامون
#fuck_the_system
#fuck_capitalism