Jahanam

Amir Tataloo
3 years ago 755K 24K

اعوذ بالله ، مَنم شيطان رجيم : خواهش ميكنم !! ببين ؟!! خواهش كردم !! خواهش ميكنم بزن آهنگِ بعدى !! چون دارم دَرِ جهنمو بازش ميكنم !! اگه ننه باباى عقب موندت پيشتن با هدفون گوش كن !! 

 

رُفقا ميترسن !! بگن كه رفيق منن !! حق دارن ، بايدم ، منو ببينن جيغ بزنن !! سگ ، هار ، ديوونه منم !! ها ! بيخود دعا ميخونه ننم !! من ميگيره ديگه از اين خونه عَنم !! هع !! منو چى فرض كردى ؟!؟ ميخواى واسه كى برگردى ؟!؟ يه روانى واسه چى ميخواى ؟!! من فقط ميزنم ميرم بعدى !! 

گير ميدم بت گيرم ندى !! من پُره از كينم ردّى !! بابا مُرد ، به كيرم دَدى !! 

فكر ميكنى پيرم ولى باز پز ميدى دست و پا زيرم زدى !! هَه !! هِرررررررررر

———————١١١١———١١١١—————-

جهنم يخ زده تو دلم !! بيخودى درگير من نشو اومدم كه برم !! يه ! جهنم ضربه شو زد به من !! چيزى نموند ازم !! بذار هرچى كه دلم ميخواد بگم !! جهنم ميريزه تو تنم !! منم ، بذار دست و پامو بزنم !! 

بوى خون پيچيده تو سرم !! انگار ، دارم از بلندى ميپرم !! 

———————٢٢٢—————٢٢٢————

آ ، چشما خون، سنگين سرم !! بهشت اونور من اينورم !! از هميشه غمگين ترم !! من از هميشه بد بين ترم !! 

 

كامنتا بسته !!!! مَتنا مريض !!  پُر شده از سَگِ هار پُستِ ما !!

تو اين جهنم مردى نمونده ! هع !! سلامتى خوار كُسه ها !! 

 

ليوانا پشته سرهم ، ميسوزونه بعد ميره پايين !! بدجورى غل و زنجير راييم !! 

پِيكا سِك ، مزّه م سيگار !! من بَد ، ولى خب درگيره مايين !! من بَد ، ولى تو بَد زير مايى ، من بَد ، 

ولى از دَم كير مايين !! هُشششَه!

————————٠٠٠٠——٠٠٠٠٠—————-

جهنم يخ زده تو دلم !! بيخودى درگير من نشو اومدم كه برم !! يه ! جهنم ضربه شو زد به من !! چيزى نموند ازم !! بذار هرچى كه دلم ميخواد بگم !! جهنم ميريزه تو تنم !! منم ، بذار دست و پامو بزنم !! 

بوى خون پيچيده تو سرم !! انگار ، دارم از بلندى ميپرم !!

———————٣٣٣———٣٣٣—————

اون دنباله پوله ، هَوَله !! كيرى و خَز عين غوله بَرَرِه !! 

من عينه مُرده ها بى حس و فقط انگار يه دوله بغلت !!

 

حال نداشتم بكشم بيرون !! حال ندارم پاشم از روش !! 

آبم اومد پنج دِيقه اى ديگه ام نميخوام باشم پَلوش !! 

 

اون دنباله اِچ دى ميگرده ولى نگاش ميخه به من!! 

من دنبال رانيتيدين جف معده هامون ريخته به هم !! 

 

دستمالى !!  منگ و خَشن !! ولى از بيرون قشنگو فَشن !! مگه چقدر جون دارى كه هر روز هى بكنى جنگ و نشه (نعشه) !! حيف !!

 

حيفه استعدادم !! بيخودى گوش به اين قصه دادم !! فك نكن حس بت دارم !! من ديگه پِى استعفامم !! 

هر جا ميرم هر درى زدم !! ولى باز باهام تو هر ورى بدن !! هر روز از روز قبل خطرى ترم !! مُخ تعطيلات و بدترين منم  !! هع !!

 

بهتره تنهام بذارى !! بگو پيش اومد همين الان يه كارى !! بهتره بذارى دَر رى تويى كه از همه حرفام شِكارى !! 

 

برو اصلا حالمو نپرس ! نه تو خوب ميكنى حالمو نه قرص !! همتون ميكنين آدمو زده !! اگه تكسم دادم جوابمو نده !! 

 

از اين بالا مات و مبهوت بنداز ته درّه تو نگاه !! 

يه حس وحشى داد ميزنه تو سرت كه بزن همه شهرتو بِگا !! توام ريختى زهرتو به ما !! همه زدن قلبتو يه راه !! هع !! منم زدم قبل تو يه پارت !! ديگه باس بكنى قبرتو يه جا !! 

 

دلم شده ماتم كده !! اين همه بُغض و اشك حتى ديگه واسه چشماتم بده !! تا يكم شُل وا بدى طرف رفته جيباتم زده !! تازه ميگه چتى باهاتم بده !! 

 

وقتيكه شدن به تخمم همه !! ميفهمم وقته به چوخ رفتنه !! هع !!

 

—————————٠٠٠٠———٠٠٠————

ندارم حوصله ى گردش !! اونى كه دوسش داشتم رفتش !! خودش رفت ولى مونده دردش !!! با اينكه ديگه كارى ندا رَ مِش  !! هنو بازه سر زخمش !! اين نبود رسمش !!!! نگو برگرد بِهش !! كه من ، فراموش كردمش !! منم ، ايندفعه زدمش (هميشه فقط اون ميزد )

من با همه بد ، با همه لج ، كردم نميخوام ديگه برگردم ، ميكنم راهمو كج !! 

 

________________٤٤٤_________٤٤٤___________

صبح پا ميشن ميپوشن غمو !! به خيار ميفروشن هَمو !! رو يه صندلى ميشونَنمو !! با حرفاشون ميشكونن منو !! 

 

بايد جلو بازپرس چِت فورا !! برگه رو پُره كسشر كنم !! هع !! پُره كسشر دورم !! من از همين يه مشت شعر پُرم !! 

 

وسط سردى اتاق ،،،،،، كرده مغز ردّيه تو داغ !! 

ميگه بس نى بازم بنويس به كى وصلى مرتيكه الاغ ؟؟!! 

مينويسم بابا نون نداشت ، آن مرد زير خاك است الان !! 

مينويسم غلط كردم ، من اصلا از اون خاك بر سرام !! 

 

ميگه بس نى بازم بنويس !! بنويس تا جونت دراد !! 

ميگه زيادى پر رو شدى چك و لقد خوبه برات !! 

ميرسه جون به لبات !! اضافه شد خون به شبات !! پُشتِ هم ميخورى پَسى از يه سرى كونه لَواط !!

 

وسط جهنم !! ته رام  !! چون من يه پرنده ام په اعدام يا قفس سَهم منه ولى هنوز دَرندم بَرِ جام !! ميرسه به گوش نعره هات !! با يه سرى گوش تلخه لات !! جعمين هر شبى دور همو يه اتاقه و توش سر صدات !! 

 

يه اتاق پره بوى هوس !! يه اتاق روبه رو يه قفس !! 

يه اتاقى كه توش سيخ ميزنن !! از رو حرص از روى مرض !! 

 

آدما گرگه وحشين !! تا يه سوتى بدى شُعله ور ميشن !! 

منم از اونا بدترم گريه ميكردم كل پريشب !! 

 

آدما سگ بار اومدن ، ولى از سگ كم ترن !! 

تنهايى تو خونم پُره ، هروز ميبينى تَك پَر ترم !! 

 

من ، پُره از دوده هدفم !! دنبال رُله خوبه علفم !! 

رو ميز پره ظرفاى كثيف و نمياد كسى تو خونه طرفم ! هَه !!

———————٠٠٠٠————٠٠٠٠—————

جهنم يخ زده تو دلم !! بيخودى درگير من نشو اومدم كه برم !! يه ! جهنم ضربه شو زد به من !! چيزى نموند ازم !! بذار هرچى كه دلم ميخواد بگم !! جهنم ميريزه تو تنم !! منم ، بذار دست و پامو بزنم !! 

بوى خون پيچيده تو سرم !! انگار ، دارم از بلندى ميپرم !!

——————————- 

آ چيه ؟! طاقت شنيدنشو نداشتى نه ؟!؟ چته ؟!؟ ما همه ى اينارو با چشامون ديديم !! نگفتم جلو ننه بابات گوش نكن ؟!؟ راستى !! تو اين يكى خواستم شبيه خودتون باشم !! 

زياد گوشِش نَده اسهال ميشى ! خلاص !!