Ikhi Che Keni

6 years ago 761K 24K
Bard:
INTRO :
اخبار...

VERSE 1:
مردم پول ميخوان نه حرف
کار و بار جوونا تو دستته دنبالش نگرد
به اندازه خودتم بردي ديگه بسه
چرا کانديد شدي؟ حرفت چيه بيل گيتس ؟ چي؟
اگه عمل کني خوبه پول پول مياره ، هه
من يه چيز دارم و تو هم يه چيز ، من حرف تو عمل
من ميزنم تو هم ميزنيم زير چک و لگد
اما اومدم رو تريبون تا مجلسو برات جر
بدم با حقيقت ، مردمو هيتلر خفه نکن پيشکسوتي مثلا
ريدم تو اين کاغذي که براش دادي ، فقط خودتو پيچوندي
پسرا دنبال جفتن دخترا هم لختن
متاهلي چيه داداش؟ تموم شد عمرش
مردم مث کبکن ، کونشون تو اوته
حق مردمو بالا کشيدي مگه سرمايه باباته؟
نفت و گاز رو بردن ، اب و نون بهمون دادن؟
سهام عدالت ؟ مردم خوشحال ؟ خر خودتي عمو جان

Chorus:
ميخواي چيکار کني؟
چيه دنگ و فنگ تيمت؟
کار و رفاه و صلح و علم؟
يا مثل همه پولش؟
نوبت توئه بجنب زود باش همين الان هم ديره
پاي هممون گيره بگو ميخواي چيکار کني؟

VERSE 2:
ليسانسم تو طاقچه
خاک ميخوره چيکار کنم؟
پاکش کن با پارچه
ميگم بيکارم چيکار کنم؟
اين همه کاااار
کدوم؟ با پارتي برا شازده؟
بيبشتر جون بکن بيا پيش حاجي 30 سال ديگه
ده سال از خواب سيمان سپو و پتروشيمي کلاچو ميگذره
مث ماشين خاموش تو سرازيري که پات هم رو کلاچ باشه
همه بهمون سرکوفت زدن ، فقط وعده بدون تلاش ميدين؟
غيرتمونم که واسه حراج باشه ، خوشبختيم که سراب باشه ...
بچه ها همشون ولگردو خراب ، دنبال مواد
تو کل شهر ميگردن ، چت ميکنن و به ريش خودشون ميخندن و دنبال دعوان
فقظ به ظاهر شهر در امن و امانه
به خدا خجالت ميکشم واست تعريف کنم از بس که خرابه
واسه بستن دهنت بهت کپن ميدن
يه نگاهي به خودت بنداز با شکم پر هنوز خاليي
پاتوق معتادا اثار فرهنگيه
کيپ تا کيپ بِلاد شاپور(شهرقديم دهدشت) ادماي بنگي

Chorus:
ميخواي چيکار کني؟
چيه دنگ و فنگ تيمت؟
کار و رفاه و صلح و علم؟
يا مثل همه پولش؟
نوبت توئه بجنب زود باش همين الان هم ديره
پاي هممون گيره بگو ميخواي چيکار کني؟


VERSE 3:
عمو رک بت بگم مردم دنبال پولن
زندگيشون گيره ، نَگو هَمدَردي خودتم ميدوني تفاوتمون زياده
خودمم ميدونم با بلبل زبوني و حرف گنده البته راست سرنوشتم تيره
اما از قديم گفتن لُر زير بار زور نميره
ميدونم هر کلمه ام برات مث تيره باهاش جونت در ميره
برادر تو هم پوتينتو بپوش تا چشم کار ميکنه بريم
هرچي توپ و تير بترکونيم ببينيم نفت ما کجا ميره
پرايد بهمون داد و خودش ليمو زين روند ، کشورو داد 1 دلار و سي روپيه رُند
به قول خودشون بزدل ، تاريخ معلوم ميکنه که دقيقا مجرم کيه
اون موقع بهونت چيه؟ دلتو خوش نکن ، به چي؟
به تعارف دل قرصت ، مطمعن باش تو هم يه روز عمرت تموم ميشه
از دماغت نفت ميکشن بيرون ، به قفلات دست ميزنن
حرفاي من نه کفره ، نه وابسته به مُهره

074
کــُـهــگــِــل
Kooh\'Gell


Chorus:
ميخواي چيکار کني؟
چيه دنگ و فنگ تيمت؟
کار و رفاه و صلح و علم؟
يا مثل همه پولش؟
نوبت توئه بجنب زود باش همين الان هم ديره
پاي هممون گيره بگو ميخواي چيکار کني؟

BLACK GUN ZERO SEVEN FOUR (074)


به اين چاپلوسها اهميتي نخواهم داد ;)

============================
تکست لري:

VERSE 1:
مَردُم پيل ايخُن نـَه گــَـپ
کار و بار جوونل مـِـن دستته وَدينـِـش نَگــَرد
بَس خت هم بُردي کو دَ بس
کانديد وابي سيچه گپت چـِـنه بيل گيتس چه؟
عمل کِني خوبه اِياره پيل پيل هه
مو يَه چي دارُم تو يَه چي مو گَپ تو عمل
مو ايزنُم تو ايزنيم زر چک وُ لغت
اما اومم سر تريبون تا مَجلِسَه سيت جر
بيوم بي حقيقت مَردِمــَـه هيتلر ، خفه نکن پيشکسوتي
هذا ريپ وي کاغِذي که سيش دِي ، فقط خِتَه پيت دِي
کـِـرَل وَدين جـُـفتِن دوورلم لُختن
متاهلي چنه کِرو؟ تموم وابي عُمرِش
مَردُم مِث کوگِن کونشو مِن اُوته
حق مَردِمَه کَشي بالا مَه سرمايه بوته?
کو نفت و گازَه بُردِن اُو وُ نون وَمو دان؟
سهام عدالت ، مردم خوشحال خَر خِتي عَمو جان ;)

Chorus:
ايخي چه کني؟
چِنه دَنگــ و فَنگ تيمِت؟
کار و رفاه و صلح و علم؟
يا مِث همه پيلِش؟
نوَبت تِنه بِجُنب زيبو هَميسو هم ديره
پِي هَمَمو گيره بگو ايخي چه کني؟

VERSE 2:
ليسانسـَ مِن طاقچَه
خَک ايخره چه کنيم؟
پاکِش کُن بِي پارچَه
کو بيکارُم چه کِنُم؟
خوا دا کاااااااااار
کو؟ بِي پارتي سي شازدَه؟
بيشتر جون بِکَن بيو تِي حاجي 30سال دَ
10سال خُو سيمان سَپو ، پتروشيمي کَلاچو
مِث ماشين خاموش ، سرازيري ، پاتَم سَر کَلاچ بو
همه وَمو دان سَراکو ، وعده بدون تلاش بو؟
غيرتمو سي حَراج بو ، خوشبختي هم که سَراب بو ...
بَچيَل هَمَشو وِلو خَراب تِر مَواد
ايگردن کل شهر ، چِت ايکِنِن وَ ريش خِشو ايخَندِن تِر جَر
هاذا شهر دَر اَمنو اَمانه
بـَـ خوا ريم ني سيت بِگــُم بَسکَه خَرابه
سيکه کَپتَه بوَندِن هِي کِپُن وَت اِيِن
يـَـ سِيلي وَ خُت ک