Javaaneh

Majid Kazemi
2 years ago 764K 24K

 

من همه زاریِ منم زخمی زخمه‌ی تنم

برای های‌های من، زخمه‌ی تو بهانه شد

درخت پیر تن من دوباره سبز می شود

هرچه تبر زدی مرا زخم نشد جوانه شد

 

ای تكيه گاه تو تنم سنگر قلب تو منم

وای كه نيزه تو را سينه من نشانه شد

درخت پير تن من دوباره سبز می شود

كه زخم هر شكست من حضور يک جوانه شد